Jäljittäjille

Pisarasi on yksinkertainen, digitaalinen palvelu kontaktijäljityksen tueksi. Palvelun tarkoituksena on auttaa COVID-19-tartunnan saanutta keräämään tarpeelliset perustiedot kontaktien jäljitystä varten, terveydenhuollon ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli Pisarasi-palvelua käyttävä henkilö todetaan testein tartunnan saaneeksi, häneen liittyvä kontaktijäljitystyö voidaan aloittaa valmiilta pohjalta. 

Ymmärrämme, että koronavirukselle altistuneiden jäljitys on keskeinen osa epidemian hallintaa ja se tulee aina tarvitsemaan arviointityöhön pätevän henkilökunnan työpanosta. Työlästä, käsityönä tehtävää haastatteluprosessia on kuitenkin mahdollista helpottaa teknisin apuvälinein. Pisarasin tarjoama aineisto on lähtökohta, joka voidaan verifioida haastattelutyön aluksi ja joka auttaa haastateltavaa muistamaan enemmän yksityiskohtia esimerkiksi kontaktien kestosta, ajankohdasta ja paikasta.

Tällä hetkellä Pisarasi-päiväkirja tarjoaa kontaktijäljityksen avuksi digitaalisen näkymän ja paperitulosteen henkilöön liittyvistä perustiedoista. Nämä voidaan käydä läpi haastattelijan kanssa. Saatavilla on päiväkirjan täyttäjän aktiivisuudesta riippuen:

Tiedot korkean altistumisriskin kontakteista, kuten:

  • perheenjäsenet ja muut kotiin liittyvät pitkäaikaiset kontaktit
  • työpaikan lähiyhteisön jäsenet ja kontaktiaika
  • henkilön usein käyttämät muut paikat ja palvelut, sekä niissä vietetty aika

Tiedot muista satunnaisemmista kontakteista, kuten:

  • henkilön liikkeet ja kulkuvälineet 
  • muut käyttäjän itse lisäämät paikat ja kontaktit. Esimerkiksi lähisukulaiset tai terveydenhuollon yksiköt, joissa henkilö on asioinut

Pisarasi ei ole mobiilisovellus, jolla käyttäjä voisi tarkastella ympäristöään tartuntojen varalta. Kaikkien henkilöiden yksityisyyden suoja on meille erittäin tärkeä.

Haemme nyt palvelulle pilottikumppaneita

Etsimme kontaktijäljitystä tekevistä terveydenhuollon organisaatioista pilottikumppaneita, joiden kanssa testata ja kehittää palvelua. Varhainen yhteistyö jäljitystyötä tekevien terveydenhuollon organisaatioiden kanssa mahdollistaa palvelun kehittämisen ja muokkaamisen terveydenhuollon kannalta olennaiseen suuntaan.

Kehitämme parhaillaan ohjattua kyselyä. Se toimii kontaktijäljitykseen liittyvän haastattelun tapaan ja auttaa käyttäjää muistamaan tapaamiaan henkilöitä diagnoosia edeltävältä ajalta. Lisäksi päiväkirjaa voidaan täydentää sellaisin tiedoin, joita terveydenhuolto tarvitsee tartuntariskin arvioimiseen. Pisarasi-palvelua on alettu kehittää maaliskuussa 2020 COVID-19-epidemian vastaiseksi työkaluksi. Lisää tietoja palvelun taustoista on sivuillamme ja vastaamme mielellämme kaikkiin lisäkysymyksiinne. 

Pilottikumppanuus

Pilottikumppanin kanssa varmistamme, että palvelu vastaa kontaktijäljityksen tarpeita ja sopii pilottikumppanin käyttämiin prosesseihin. Haluamme tehdä terveydenhuollon työstä helpompaa ja kevyempää, emme lisätä sitä. Pilottikumppaneille tarjoamme mahdollisuuden käyttää palvelun avulla luotuja päiväkirjoja osana kontaktijäljitystyötä. Tuemme jäljitystyötä tekevää henkilöstöä ohjemateriaaleilla ja loppukäyttäjiä päiväkirjan tietojen keräämisessä.

Pilottikumppanilta toivomme palautetta palvelusta, saatavan tiedon käytettävyydestä ja tarvittavista muokkauksista. Kehitämme palvelua mielellämme eteenpäin myös yhteistyössä pilottikumppanin tietoteknisen henkilöstön kanssa.

Mikäli olette kiinnostuneita kokeilemaan Pisarasi-palvelun käyttöä kontaktijäljitystyössänne, voitte ottaa yhteyttä:
Katariina Pirttijärvi, tuoteomistaja / yhteistyökumppanuudet
050 305 47 13
katariina.pirttijarvi@pisarasi.fi

Palvelun käyttö ja mahdollisuudet jatkossa

Parhaimmillaan päiväkirja tarjoaa hyvinkin kattavan valmiin pohjan kontaktijäljitystyöhön. Käyttäjän päiväkirjaansa koostama liikkumistieto voidaan tuoda digitaalisista rajapinnoista ja käyttäjä voi täydentää sitä tarkemmin paikoin, kohdatuilla ihmismäärillä ja kontaktien kestoilla. Omien perustietojensa lisäksi käyttäjä voi täydentää päiväkirjaansa myös tietoa oleellisista lähikontakteistaan. Lähikontaktilistojen avulla jäljitystyön ilmeisimmät yhteydenottotoimenpiteet voidaan aloittaa nykyistä helpommin, mikäli COVID-19-tartunta vahvistetaan.

Palvelun käyttöön voi ohjata jo esimerkiksi koronaepäilyissä, heti testauspäätöksen yhteydessä. Tällöin mahdollisessa positiivisessa testituloksessa on välittömästi käytettävissä Pisarasi-päiväkirjan tarjoamat perustiedot. Näin tarkempi kontaktien jäljittäminen ja tähän liittyvä riskiarviointi on jäljittäjän tärkein työpanos. Omatoiminen päiväkirjan täydentäminen ja siten suora epidemian torjuntaan osallistuminen on potentiaalisesti voimauttava kokemus myös tartunnan saaneelle.

Haluamme tuoda Pisarasiin yhdessä terveydenhuollon kanssa ajantasaisimman ohjeistuksen ja kokonaisvaltaisen tuen hoitoon hakeutumiselle. Ohjaamme ja autamme käyttäjiä valtakunnallisen ja alueellisen tiedon pariin, yhdessä sovittujen ohjeiden mukaisesti.

Erityisesti käyttäjille suunnattuja vastauksia palvelusta herääviin kysymyksiin on kerätty tänne.